ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ของเทศบาลตำบลสำนักท้อน 0  3860 4430 -1 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 3860  4433 ตลอด 24 ชั่วโมง