สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

คู่มือบริการประชาชน

แผนอัตรากำลัง3ปี

โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลนักท้อน

แผนพัฒนาบุคลากรพ.ศ.2561

แผนพัฒนาบุคลากรพ.ศ.2562

วิสัยทัศน์

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลสำนักท้อน

การกำหนดสมรรถพนักงานเทศบาล

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

คู่มือปฏิบัติงานงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560

สรุปสาระสำคัญ

ระเบียบกระทรวงการคลัง

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

แผนผังการลดขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

กฎหมายควบคุมอาคาร

ผลการดำเนินงาน2560

แผนการดำเนินงาน 2562

แผนการดำเนินงาน2561

แผนพัฒนาสี่ปี61-64

รายรับ - รายจ่าย ปี 60

รายรับ - รายจ่าย ปี 61

ข้อบังคับเทศบาลตำบลสำนักท้อน

รานงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสำนักท้อน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561

งบประมาณ2562

มาตรฐานทางวินัย

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสำนักท้อน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลสำนักท้อน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาลตำบลสำนักท้อน

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

แผนผังแสดงกระบวนการและขั้นตอนในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแบบใหม่

รายรับ - รายจ่าย ประจำปี 62

ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลุกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสำนักท้อน พ.ศ.2562

หลักเกณฑ์การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พ.ศ.2562

งบประมาณ 63

รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

view