สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะประจำสายงานผู้บริหาร

สมรรถนะประจำสายงาน

คำอธิบายแบบประเมิน

แบบประเมินเลื่อนระดับประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ

แบบประเมินครู

-แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

-แบบประเมินผลงานการปฏิบัติงานข้าราชการครู สายงานการสอน

-แบบ วฐ.1,2,3

-ตัวชี้วัดการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครู

-ตัวชี้วัดแบบประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ครู ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-ตัวชี้วัดการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครู ระดับการศึกษาพิเศษ

view