สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เทศบัญญัติ

-          เทศบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ๒๕๔๓

-          เทศบัญญัติการขอใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง ๒๕๔๓

-          เทศบัญญัติการควบคุมการกองวัสดุบนทางเท้าและที่สาธารณะ ๒๕๔๓

-          เทศบัญญัติการควบคุมการขุดดินและถมดิน ๒๕๔๔

-          เทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงสัตว์ ๒๕๔๓

-          เทศบัญญัติการควบคุมกิจการ ดิสโก้เทค ๒๕๔๙

-          เทศบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ๑ ๒๕๔๓ ยกเลิก

-          เทศบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ๒ ๒๕๔๔ ยกเลิก

-          เทศบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ๓ ๒๕๔๔ ยกเลิก

-          เทศบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ๔ ๒๕๕๒

-          เทศบัญญัติการควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุ

 

-          เทศบัญญัติการควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร ๒๕๕๒

-          เทศบัญญัติการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ๒๕๕๒

-          เทศบัญญัติการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  ๒๕๕๒

-          เทศบัญญัติการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ๒๕๔๒

-          เทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมัน ๒๕๔๙

-          เทศบัญญัติเกณฑ์การลดหย่อนที่ดินไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ๒๕๔๓

-          เทศบัญญัติข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลมินิมาร์ท พ.ศ. ๒๕๔๙

-          เทศบัญญัติตลาด ๒๕๔๓ ยกเลิก

-          เทศบัญญัติตลาด ๒๕๕๒

-          เทศบัญญัติสถานที่จำหน่ายอาหาร ๒๕๔๓

view