สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ก.ท.จ.ระยอง

- กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๘

- กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง

- ประกาศ ก.ท. เรือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้างฯ (ฉบับที่ ๒)

- ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการ และระดับตำแหน่ง

- แจ้งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระยอง

- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน (ฉบับที่ ๕)

- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ลูกจ้างประจำเทศบาลได้รับอัตราค่าจ้างและจำนวนที่ปรับเพิ่มสำหรับตำแหน่งหรือคุณวุฒิ

- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูเทศบาลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๕๘

- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๘

- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙

- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๙

- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๕๘

- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๕

- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๕๘

- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ ๒)

- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๙

- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙

- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

- หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนที่ปรับเพิ่มฯ

- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6) พ.ศ.2561

-หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8) พ.ศ.2561

-หลักเกณฑ์และเงือนไขเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 

-หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งทั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561

-หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ สำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำของเทศบาล พ.ศ.2561

-หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

-สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

-หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2545 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 9) พ.ศ.2562

-หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลสายงานการสอน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

-หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2562

-หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2562

-หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลตำแหน่งครูเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ.2561

-หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

-สรุปสาระคำสัญมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561

-บทเฉพาะกาลระยะเวลาเปลี่ยนผ่านสำหรับตำแหน่งครูเลื่อนวิทยฐานะ

-มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะครู สายงานการสอน

view