สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

พรบ พรฎ

- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ update

- ประมวลกฎหมายอาญา update

- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง update

- ประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญา update

-พ.ร.ฎ.กองทุนหมู่บ้านฯ 2545

-พ.ร.ฎ.เงินสวัสดิการฯในพื้นที่พิเศษ2544

-ประมวลกฎหมายที่ดิน

-พ.ร.บ.คณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ.2522ที่20)

-พ.ร.บ.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542

-พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 2542

-พ.ร.บ.ประกอบรธน.ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 2542

-พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 update

-พ.ร.บ.ประกอบรธน.ว่าด้วยการเลือกตั้งสส.และสว.แก้ไขถึงฉ.3-2543

-พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพ.ศ.2542

-พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม

-พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542

-พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ(ฉบับที่5)2545

-พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ2534 แก้ไขถึง2545 (2)

-พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ2534 แก้ไขถึง2545

-พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉ.5-ราชกิจจา

-พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัดพ.ศ.2498

-พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ (ฉ.ที่10) พ.ศ.2542

-พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่พ.ศ.2475แก้ไขถึงฉ.8 พ.ศ.2532

-พ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมายพ.ศ.2542

-พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

-พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537

- พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน2497 แก้ไขถึงฉ.ที่ 9 2543

- พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.2543

-พรฏ.แบ่งส่วนราชการของสำนักปลัดสำนักนายก พ.ศ.2538

-พระราชกฤษฎีกาเบิกค่าเช่าบ้านฉบับที่ 4

-พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ2558

-พระราชบัญญัติสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2542

ระเบียบ กฎกระทรวง ประกาศ

-ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมรายชื่อสถานสงเคราะห์ฉบับ 3

-ระเบียบงานสารบรรณ

-ระเบียบโบนัส 2557

-ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ ๒๕๔

-ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ว่าด้วยวิธีการและเงื่อนไขการกันบุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ดำเนินคดีอาญา พ.ศ ๒๕๖๒

-ระเบียบที่่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุด  ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง  ฉบับที่ ๗  ๒๕๖๒

-ระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุด วิธีพิจารณาปกครอง ฉบับที่  ๘

หนังสือสั่งการ แนวทางปฏิบัติ

- คำอธิบาย พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

- แนวทางปฏิบัติข้อมูลข่าวสารลับ

- รัฐธรรมนูญชั่วคราว2557

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 update

-พรบ.ยาเสพติดให้โทษฉบับที่(๗) พ.ศ.๒๕๖๒

พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับที่ ๓๓

พ.ร.บ.ที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒

พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

view