สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

     -     กฎกระทรวงฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๓๕

     -     กฎกระทรวงฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๓

     -     กฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยและอัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆ พ.ศ. ๒๕๔๕

     -     กฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘

     -     กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘

     -     เรื่อง การจัดระเบียบการบริการสาธารณะประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     -     เรื่อง การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     -     เรื่อง กำชับการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

     -     ขอความร่วมมือในการดำเนินงานสนองพระราชดำรัชเรื่องเสียงดังเกินมาตรฐานในสถาน  บันเทิง

     -     คู่มือแนวทางการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจัดการมูลฝอย

     -     คู่มือพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

     -     เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นของอาสาสมัครสาธารณสุข

     -     เรื่อง การแจ้งบัญชีสำหรับจัดสรรงบประมาณสำหรับ สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

     -     ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

     -     เรื่อง กำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่   พ.ศ. ๒๕๓๕

     -     ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการขนและการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อในท้องที่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2558

     -    ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการจัดสรรเวลาเข้าใช้สถานที่พักเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๖

     -    ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่อง ให้ธุรกิจบัตรเครดิตเป็นธุรกิจที่ควบคุม สัญญา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖

     -    ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๕

     -    พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

     -    พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ update

     -    พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑

     -    พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ.๒๕๓๕

     -    พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕

     -    พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

     -    พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘

      -   พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. ๒๕๓๕

     -    พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ update ล่าสุด

     -    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนค่ารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑

     -     แจ้งประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เพิ่มเติม

     -     เรื่อง การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่๖ พ.ศ. ๒๕๕๖

     -     ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการจัดสรรเวลาเข้าใช้สถานที่พักเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา

     -     ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจบัตรเครดิตเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖

     -     ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๕

     -     กฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘

     -     กฎกระทรวง(พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘

     -     พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘

     -     รายงานผลการตรวจวิเคราะห์น้ำอุปโภค พ.ศ.๒๕๖๑

     -      แผนผังแสดงกระบวนการและขั้นตอนการขอใบอนุญาตในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบใหม่)

view