สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

-          เรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือนครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๕

-          การบริหารงานบุคคล ครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น

-          เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความพร้อมการจัดการขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซ้อมความเข้าใจในการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-          ตารางเงินเดือนครู

-          เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗

-          เรื่องการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิ ก.ค.ศ. รับรอง เพื่อบรรจุเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นราชการครูทางการศึกษาและการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวน เงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง (การเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่)

-          พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕

-          พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

-          พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ update ล่าสุด

-          พระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗

-          พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖

-          เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-          ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเกี่ยวกับโภชนาการ และอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัดหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑

-          พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานราชการกระทรวงการศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖

-          ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๑

-          เรื่องแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

-          เรื่อง หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

-          เรื่อง การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามบทเฉพาะกาลมาตรา ๘๘ และมาตรา ๘๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖

-          เรื่อง การคัดเลือกกรณีมีเหตุผลพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก

-          หนังสือสั่งการยืมเงินสะสมเพื่อทดรองจ่าย(เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก)

-          หนังสือสั่งการยืมเงินสะสมมาจ่ายเป็นสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

-          การอนุโลมใช้กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕และหลักเกณฑ์และวิธีกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิ ก.ค.ศ. รับรอง เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

-          เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิ ก.ค.ศ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา และกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง (การปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่)

view