สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

-   กฎกระทรวง พ.ศ. (2543)  ออกตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542

-   การแก้ไขคำผิดระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

-  การขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล

-  การทำสัญญาและหลักประกัน

-  การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

-  ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีขอรับเงินทำขวัญและการพิจารณาเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ. 2548

-  คู่มือตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง

-  ซักซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่ายเมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้

-  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

-  ซักซ้อมแนวทางการจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-  การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

-  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  (สิงหาคม 2559)

-  พ.ร.ฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉ.2) 2527

-  พ.ร.ฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉ.3) 2528

-  พ.ร.ฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉ.4) 2529

-  พ.ร.ฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉ.5) 2534

-  พ.ร.ฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉ.6) 2541

-  พ.ร.ฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526

-  พ.ร.ฎ.เงินสวัสดิการฯในพื้นที่พิเศษ  พ.ศ. 2544

-  พ.ร.บ.กำหนดอำนาจ กท.คลังในการค้ำประกัน พ.ศ. 2510

-  พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง  พ.ศ. 2542

-  พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 update

-  พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นแก้ไขถึง ฉบับที่ 6 – พ.ศ. 2543

-  พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2543

-  พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543

-  พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508

-  พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 แก้ไขถึงฉบับที่  3 พ.ศ. 2543

-  พ.ร.บ.ภาษีป้าย(ฉ.2) พ.ศ. 2534

-  พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510

-  พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 แก้ไขถึงปัจจุบัน

-  พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2543

-  พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475

-  พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1

-  พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 ฉบับที่ 3  พ.ศ. 2485

-  พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 ฉบับที่ 4  พ.ศ. 2534

-  พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542

-  พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2511 แก้ไขถึงฉบับที่  2 พ.ศ.2524

-  พรฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่7)  พ.ศ.2538

-  พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558

-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547

-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนกรรมการบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการบริหาร และเลขานุการคณะกรรมกรบริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544

-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิ่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2541

-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทำขวัญของข้าราชการและลูกจ้างท้องถิ่น (ฉ.2) พ.ศ. 2541

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรของพนักงานท้องถิ่น พ.ศ. 2541

-  ระเบียบกท.ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกันดารฯ พ.ศ.2543

-  ระเบียบกท.ว่าด้วยเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนง.ท้องถิ่น พ.ศ 2541

-  ระเบียบกท.ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยราชการบริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542

-   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558

-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.. 2528

-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2539 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3, 4 และ 5)

   พ.ศ.2541แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2543 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2545

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการการพัสดุขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์  พ.ศ. 2548

-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2555

-  ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544

-  ระเบียบพัสดุ ฉ ที่ 8 พ.ศ. 2547

-  ว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน พ.ศ. 2543

-  ว่าด้วยการเดินทางไปราชการ (ฉ.4) พ.ศ. 2541

-  ว่าด้วยการพัสดุของท้องถิ่น (ฉ.3) พ.ศ. 2541

-  ว่าด้วยการพัสดุของท้องถิ่น (ฉ.4) พ.ศ. 2541

-  ว่าด้วยการพัสดุของท้องถิ่น (ฉ.5) พ.ศ. 2541

-  ว่าด้วยการพัสดุของท้องถิ่น (ฉ.6) พ.ศ. 2543

-  ว่าด้วยการรับเงินฯ ของอปท. พ.ศ. 2541

-  ว่าด้วยการรับเงินฯของอปท.(ฉ.ที่ 2) พ.ศ. 2543

-  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายติดตั้งโทรศัพท์บ้านพัก(ฉ.2) พ.ศ. 2541

-  ว่าด้วยเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรของพนง.ท้องถิ่น(ฉ.ที่ 2) พ.ศ. 2541

-  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเบี้ยกันดารของพนง.ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543

-  หนังสือแจ้งแบบกำหนดแบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-  หนังสือแจ้งอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

-  การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง

-  หลักเกณฑ์ท้องที่ใหล้เคียงที่ตั้งสำนักงานเดิม

-  หลักเกณฑ์ท้องที่ใหล้เคียงที่ตั้งสำนักงานเดิม (ฉบับที่๒)

- บัญชีรายชื่อท้องที่ใหล้เคียง

-พระราชกฤษฎีกา(ออกตามประมวลรัษฎากร)ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  ฉบับที่ ๖๗๗ พ.ศ.๒๕๖๒

  แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

    หน้าปก,สารบัญ,เนื้อหา

view