สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

 

- กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๓  (พ.ศ. ๒๕๔๑)  ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

- กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔  (พ.ศ.๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐

กฎกระทรวง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พ.ศ.๒๕๔๒                                                                                                                                                                                                    - กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๕  (พ.ศ.  ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน  พ.ศ.  ๒๕๒๖

 ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๒๖ 

 ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหาร

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคาระห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๘

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๓

- ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการทำลายบัตรเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๓

- ระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการเก็บรักษาและทำลายเอกสาร พ.ศ.๒๕๕๒

- ระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการตั้งสมาชิกสภาส่วนท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๔

- ระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการตั้งสมาชิกสภาส่วนท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๑

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๕๖                                                                    

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว  พ.ศ. ๒๕๔๑

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ และประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2546

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น   (ฉบับที่๒)  พ.ศ. ๒๕๕๘

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  ประธานสภา  รองประธานสภา  หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนของข้าราชการท้องถิ่นผู้ถูกสั่งพักราชการ(ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๑

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยราชการบริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑

- ระเบียบการจ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการแต่งตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๗

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๔๗)

ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขอองค์กร   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๕๗

- ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ  พ.ศ.๒๕๔๔

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงินเดือน  เงินค่าตอบแทน  และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภา  รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เสขานุการนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ. ๒๕๕๔

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. ๒๕๒๖

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านาม พ.ศ. ๒๕๓๖

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารการพัฒนาเพื่อกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๓๙

- ระเบียบสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๖

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัมนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๖

- หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

คู่มือ

-  คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติ ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๙๙

-  คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนายทะเบียนพาณิชย์ และพนักงานเจ้าหน้าที่

-  กฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

-  คู่มือการร่างกฎหมาย

-  คู่มือแนวปฏิบัติส่งเรื่องให้อัยการดำเนินคดีปกครอง

คู่มือแนวปฏิบัติส่งเรื่องให้อัยการดำเนินคดีปกครอง

  การยื่นทรัพย์สินปปช

-   บัญชีรายการทรัพย์สิน

-   แบบยื่นรายการทรัพย์สินต่อปปช

แนวทางปฏิบัติการจัดงาน

-    เรื่อง  ซักซ่อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-    เรื่อง  ขอให้กำหนดมาตรการเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ  กรณีการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

-    แนวทางการขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล

-    แนวทางการจัดตั้งงบสนับสนุน อปพร

-    แนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์

-    แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

-    แนวทางการได้รับเงินประจำตำแหน่งอบต.

-    แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการแผนพัฒนาอปท.

-    แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสังกัดอื่น

-    แนวทางการเทียบตำแหน่งข้าราชการกทม.กับขรก.อบจ

-    แนวทางการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น

-    แนวทางการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย อปพร

-    แนวทางการเยียวยาพนักงานจ้างกรณีปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลการ

-    แนวทางการรับโอนขรก.ประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งรองปลัด

-    แนวทางการรับโอนทหาร

-    แนวทางการเลื่อนระดับ

-    แนวทางการเลื่อนระดับและแต่งตั้งสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-    แนวทางปฏิบัติการกำหนดตำแหน่งบริหารในเทศบาลขนาดกลาง

-    แนวทางปฏิบัติการจัดตั้งฝ่ายที่แตกต่างที่ก.ท.กำหนด

-    แนวทางปฏิบัติการพิจารณาราคา

-    แนวทางปฏิบัติข้อมูลข่าวสารลับ

-    แนวทางหลักเกณฑ์และขั้นตอนเงินอุดหนุนกลุ่มสตรี

-    หนังสือการหารือเกี่ยวกับข้อบัญญัติ

-    หนังสือขอแก้ไขเลขประกาสมาตรฐานวินัย (ฉบับที่4)

-    หนังสือแจ้งแก้ไขชื่อราชบัณฑิต

-    หนังสือแจ้งสารวันท้องถิ่นไทย ๒๕๕๘

-    หนังสือสั่งการกรณีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในอปท.เล่นการพนันหรือเสพสุรา

-    หนังสือสั่งการการขอใช้บัญชีรายภาค

-    หนังสือสั่งการการใช้คำขึ้นต้นถึงประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ

-    หนังสือสั่งการการดำเนินการเบิกจ่ายโบนัส  ๕๗

-    หนังสือสั่งการการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์กล่าวโทษและแจ้งเบาะแสการกระทำที่ผิดกฏหมาย

-    หนังสือสั่งการการตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการดูงาน

-    หนังสือสั่งการการเปลี่ยนผ่านการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

-    หนังสือสั่งการการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ๒

-    หนังสือสั่งการกำหนดระวางโทษข้อกำหนดท้องถิ่น

-    หนังสือสั่งการกำหนดอัตราการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา

-    หนังสือสั่งการแก้ไขประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่ง

-    หนังสือสั่งการขอเปลี่ยนชื่อเทศบาล อบต

-    หนังสือสั่งการควบคุมการใช้รถ

-    หนังสือสั่งการแนวทางการปรับเงินเดือนลุกจ้างประจำ

-    หนังสือสั่งการแนวทางการปรับอัตราเงินเดือนบัญชี๓

-    หนังสือสั่งการพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอมติที่ประชุมสัมชชาสตรี

-    หนังสือสั่งการภาระค่าใช้จ่ายบริหารงานบุคคล

-    หนังสือสั่งการมาตรฐานทั่วไปวินัย(ฉบับ๔)

-    หนังสือสั่งการระเบียบสารบรรณ

-    หนังสือสั่งการอัตราการเบิกค่าเล่าเรียน

-    หนังสือหารือการใช้บังคับข้อบัญญัติ

-    หนังสือหารือการแต่งตั้งผอ.๗เป็นประธานกรรมการสอบสวนปลัด ๗

-    หลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ

-    หารือการจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี

พระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกา

-    พ.ร.ฎ.ให้ใช้พ.ร.บ.เลือกตั้งส.ท้องถิ่นฯ พ.ศ. ๒๕๔๖

-    พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔

-    พ.ร.บ.การเลือกตั้งฯ พ.ศ.๒๕๔๕

-    พ.ร.บ.กำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้อปท. ๒๕๔๒

-    พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

-    พ.ร.บ.ขุดดินถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

-    พ.ร.บ.คกก.การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๐

-    พ.ร.บ.ความผิดชอบทางละเมิด ๒๕๓๙

-    พ.ร.บ.ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙

-    พ.ร.บ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (๔) ๒๕๔๗

-    พ.ร.บ.เทศบาล (ฉ.๑๑)  พ.ศ. ๒๕๔๓

-    พ.ร.บ.เทศบาล(ฉ.ที่๑๑)ราชกิจจา

-    พ.ร.บ.เทศบาลฉบับที่ ๑๒

-    พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓

-    พ.ร.บ.ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ๒๕๒๒ (ยกเลิก)

-    พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒๕๕๐

-    พ.ร.บ.ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๔๒  (ยกเลิก)

-    พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

-    พ.ร.บ.ลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ ๒๕๔๒

-    พ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

-    พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

-    พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ update

-    พรฎ.ยุบสภา ๕๖

-    พรบ. เทศบาล แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓ ๒๕๕๒

-    พรบ. ปปช.

-    พรบ.กฎอัยการศึก

-    พรบ.กระทำผิดคอมพิวเตอร์

-    พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกและผู้บริหารท้องถิ่น

-    พรบ.การให้เอกชนร่วมลงทุน

-    พรบ.บำเหน็จบำนาญ

-    พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ update

-    พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคล

-    พรบ.เลือกตั้งสมาชิกและผู้บริหารท้องถิ่นฉบับ ๓

-    พรบเลือกตั้งสมาชิกและผู้บริหารท้องถิ่นฉบับ ๒

-    พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการการปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓

-     พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ update ล่าสุด

-     พ.ร.บ.การจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศณฐกิจรากฐานและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒

-     พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน(ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๖๒

              ..........................................................................................

-    กฎระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๙

-    กำหนดสมรรถนะเพื่อใช้ประกอบพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

-    การสรรหาผู้บริหารที่ว่างมติ ๒๔๖

-    ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องการนับวาระผู้ดำรงตำแหน่ง

-    ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องการมอบอำนาจ

-    ตารางผู้มีอำนาจพิจารณาการลา

-    ประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รายชื่อสถานสงเคราะห์ของรัฐ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๘

-    ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐

-    ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙

-    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการแต่งตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๗

-    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙

-    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๔

-    การกำหนดสมรรถนะเพื่อใช้ประกอบพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

view