สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ดาวน์โหลด

Thumbnail

แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 62 [4]

Thumbnail

แบบประเมิน LPA ประจำปี 2561 [5]

Thumbnail

แบบประเมิน LPA ประจำปี 2562 [5]

New Releases

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ

แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร

แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 
   

ด้านที่ 4 ด้านบริการสาธารณะ

LPA 62

 

ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล

LPA 62

 

ด้านที่1 ด้านบริหารจัดการ

LPA 62

 

แบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล

แบบประเมินโบนัส

 

ด้านบริหารการเงินการคลัง

LPA

 

ด้านบริหารบุคคลและกิจการสภา

LPA

 

ด้านบริหารจัดการ

LPA

 

ด้านธรรมธิบาล

LPA

 

ด้านบริการสาธารณะ

LPA

 

วิสามัญ ครั้งที่ 1 30 มี.ค

วิสามัญ ครั้งที่ 1 30 มี.ค

 

วิสามัญ ครั้งที่ 1 ปี 54 30 มี.ค

วิสามัญ ครั้งที่ 1 ปี 54 30 มี.ค

 

สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 5 ก.ย

สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 5 ก.ย

 

สมัยสามัญ สมัยที่สอง 27 มิ.ย

สมัยสามัญ สมัยที่สอง 27 มิ.ย

 

สมัยสามัญ สมัยแรก 1 ก.พ

สมัยสามัญ สมัยแรก 1 ก.พ

 
view