สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ดาวน์โหลด

Thumbnail

แบบประเมิน LPA ประจำปี 2561 [5]

Thumbnail

แบบประเมิน LPA ประจำปี 2562 [5]

New Releases

ด้านที่ 4 ด้านบริการสาธารณะ

LPA 62

 

ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล

LPA 62

 

ด้านที่1 ด้านบริหารจัดการ

LPA 62

   
 

แบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล

แบบประเมินโบนัส

 

ด้านบริหารบุคคลและกิจการสภา

LPA

 

ด้านบริหารการเงินการคลัง

LPA

 

ด้านบริหารจัดการ

LPA

 

ด้านธรรมธิบาล

LPA

 

ด้านบริการสาธารณะ

LPA

 

วิสามัญ ครั้งที่ 1 30 มี.ค

วิสามัญ ครั้งที่ 1 30 มี.ค

 

วิสามัญ ครั้งที่ 1 ปี 54 30 มี.ค

วิสามัญ ครั้งที่ 1 ปี 54 30 มี.ค

 

สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 5 ก.ย

สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 5 ก.ย

 

สมัยสามัญ สมัยที่สอง 27 มิ.ย

สมัยสามัญ สมัยที่สอง 27 มิ.ย

 

สมัยสามัญ สมัยแรก 1 ก.พ

สมัยสามัญ สมัยแรก 1 ก.พ

 

สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 วันที่ 1 มี.ค

สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 วันที่ 1 มี.ค

 

สามัญ สมัยที่สาม 1 ส.ค

สามัญ สมัยที่สาม 1 ส.ค

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2554

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2554

 

งบทดลดง พฤษภาคม 2554

งบทดลดง พฤษภาคม 2554

 
view