สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลสำนักท้อน ปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาการทำงานและพักกลางวันกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)

Tags :

view