สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับเทศบาล

ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับเทศบาล
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
หลักเกณฑ์บริหารงานบุคคลเทศบาล
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546
บัญชีเงินเดือนข้าราชการ
บัญชีรายการมาตรฐานครุภัณฑ์
แผนฯ10
พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ 7)2550.pdf
การเก็บเงิน ฯปี47
ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยการละเมิดข้อบัญญัติท้องถิ่น
บัญชีรายการมาตรฐานครุภัณฑ์
พรบ.เทศบาล 2496
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
พระราชบัญญัติ รายได้เทศบาล พ.ศ. 2497
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
วิธีการงบประมาณของอปท. พ.ศ. 2541
การจัดแผนอัตรากำลัง 3 ปี
แก้ไขประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การกำหนด
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่ง
หลักเกณฑ์การกำหนดวงเงินและรายการที่ให้การสนับสนุนจากองทุนคุ้มครองเด็ก
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

view