สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง

การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน  2553

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม  2553

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2553

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม  2553

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2554

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์  2554

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2554

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2554

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2554

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2554

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฏาคม 2554

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2554

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2554

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2554

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2554

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2554

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2555

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2555

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2555

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2555

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2555

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฏาคม 2555

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2555

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2555 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2555

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2555

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2556

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 25556

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ ๒ มกราคม - มีนาคม 2555

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ ๒ มกราคม - มีนาคม 2555 (เพิ่มเติม)

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2555(เพิ่มเติม)

ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔

ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม)

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

 

 view